model resum anual 390 de l’I.V.A

Resum anual I.V.A. no interromp el termini de prescripció

L’article 167 de la Llei de l’IVA, titulat Liquidació de l’impost, declara que els subjectes passius hauran de determinar i ingressar el deute tributari i per tal de fer-ho, l’article 164 estableix l’obligació dels subjectes passius de presentar declaracions-liquidacions periòdiques i ingressar l’import resultant, així...

Llegir Més