IRPF REINVERSION DE VIVIENDA

IRPF.- Reinversió de la vivenda

Ha sigut motiu de problemes els casos de reinversió de la vivenda habitual, la identificació financera de les quantitats rebudes per la transmissió de la vivenda habitual i la posterior reinversió de les mateixes....

Llegir Més
NO DEDUCIBILITAT DELS INTERESSOS DE MORA

NO DEDUCIBILITAT DELS INTERESSOS DE MORA

Amb data agost del 2016 els hi varen informar de la deducibilitat dels interessos de mora en aplicació de la Resolució de la DGT de data 04/04/2016 en concordança amb les consultes vinculants V4080-15 i V0603-15 respectivament, de tal manera que els mateixos són deduïbles...

Llegir Més
prejudicialitat penal a actiasg

Prejudicialitat Penal. Infracció de l’article 180 LGT per la no paralització d’actuacions administratives respecte a conceptes tributaris que són objecte de procés penal

S’anul•la la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, per infracció de l’article 180.1 LGT 58/2003, el qual estableix que l’Administració Tributària, quan estimi que la infracció pugui donar el cas de ser constitutiva de delicte contra l’Hisenda Pública, passarà l’expedient a la jurisdicció...

Llegir Més
notis_actia2

Comunitat de propietaris

Els membres d'una comunitat de propietaris que per si mateixa no tingui la condició d'empresari o professional, i els comuners sí la tinguin, aquests podran deduir les quotes suportades per les adquisicions de béns i serveis efectuades a través de l'esmentada comunitat...

Llegir Més