NOTÍCIES

LES PÈRDUES PATRIMONIALS EN UNA DONACIÓ D’IMMOBLES S’INTEGREN EN LA BASE IMPOSABLE DE L’IRPF

LES PÈRDUES PATRIMONIALS EN UNA DONACIÓ D’IMMOBLES S’INTEGREN EN LA BASE IMPOSABLE DE L’IRPF

El Tribunal fa una ampliació en la interpretació sistemàtica de l’article 33.5.c) de la Llei 35/2006 de l’IRPF, determinant que l’excepció del precepte davant la no integració en la base imposable de l’impost de les pèrdues patrimonials com a conseqüència d’una transmissió lucrativa, es deu a la definició de “pèrdua patrimonial econòmica”, que es...

La NIIF 16 d’arrendaments operatius

LA NIIF 16 D’ARRENDAMENTS OPERATIUS

Les darreres setmanes han aparegut a diferents mitjans de comunicació, les queixes expressades per diferents Companyies, la majoria cotitzades a Borsa, per l’obligatorietat d’aplicar la NIIF 16 respecte de la comptabilització dels arrendaments operatius....

EXEMPCIÓ EN L’ITPAJD PER ARRENDAMENTS D’IMMOBLES

EXEMPCIÓ EN L’ITPAJD PER ARRENDAMENTS D’IMMOBLES

Amb l’entrada en vigor el dia 6 de març de 2019 el Reial Decret Llei 7/2019 de Mesures Urgents en Matèria de Vivenda i Arrendament, queda finalment establerta l’exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), respecte als immobles per a ús estable i permanent....

informe no financer formulació comptes exercici 2018

INFORME NO FINANCER

El 29 de desembre del 2018 es va publicar en el BOE la Llei 11/2018 de 28 de desembre, mitjançant la qual, es modifica el Codi de Comerç, el test refós de la Llei de Societats de Capital i la Llei d’Auditoria de Comptes, en matèria de informació no financera i diversitat....

EXEMPCIÓ EN EL IMPOST SOBRE TRASMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURIDICS DOCUMENTATS

EXEMPCIÓ EN EL ITPAJD PER ARRENDAMENTS D’IMMOBLES

El Reial Decret Llei 21/2018 de 14 de desembre de mesures urgents en matèria de vivenda i arrendament, estableix l’exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documents (ITPAJD), art. 45.I.B.26), respecte als immobles per a ús estable i permanent....