CONSULTORIA

Dins d’aquesta àrea els podem prestar els serveis següents:
Diagnosi de l’empresa en el seu conjunt

Anàlisi i disseny de les estructures organitzatives de l’empresa, tant per a nou projectes com per clients ja consolidats

Estudi de la rendibilitat i viabilitat de projectes proposats

Assessorament en matèria d’operacions corporatives de fusions, escissions i altres operacions de caràcter societari, tant dins de l’àmbit mercantil com comptable

Tenidoria de llibres mercantils de cada figura societària

Assessorament per al seguiment i l’acompliment derivat de la normativa de la Llei de societats de capital.